Annuleringsbeleid & Annuleringsformulier

De consument heeft recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepaling, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

A. herroepingsinstructie

herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen heeft overgenomen of in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Thomas Schiemann, JM Wirtschaftsberatung, Donnerberg 97, 45357 Essen, Duitsland, Tel. +491511898989677, E-mail: info@pyrodoctor.com) in kennis stellen van uw besluit om uw contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e- mail per post). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model intrekkingsformulier, dat niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle

betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen weigeren om de terugbetaling te weigeren totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

Zij zijn slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om hun aard, eigenschappen en functionaliteit te onderzoeken.

B. Onttrekkingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan

JM Business Consulting

Donnerberg 97

45357 Levensmiddelen

Duitsland (Duits)

E-mail: info@pyrodoctor.com

Ik/wij (*) verklaar hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*) te annuleren

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________/ ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________

Naam (namen) van de consument(en)

________________________________________________________

Adres van de consument(en)

________________________________________________________

Handtekening van consument(en) (alleen voor papieren communicatie)

_________________________

afspraak

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.